top of page

Psikanalitik Kuram ve Terapi İle Birey Merkezli Kuram ve Terapinin Karşılaştırılması

Yazar / Author: Nursel Kuran

Atıf için / Cite this: Kuran, N. (2021). Psikanalitik kuram ve terapi ile birey merkezli kuram ve terapinin karşılaştırılması. Psikoteori Dergisi, 2(2), 3-10.

Özet: Psikanalitik terapi, 19.yy’da Sigmund Freud’un kurmuş olduğu psikanalitik kuramdan yola çıkılarak oluşturulmuş terapi yöntemidir. Psikanaliz ismiyle de bilinen bu terapi yönteminde, bireyin bilinç dışı süreçlerinin bilinç düzeyine çıkarılıp yeniden yorumlanması ve bireyde değişiklik oluşturulması hedeflenir. İnsancıl terapi ismiyle de bilinen birey merkezli terapi ise, bireyin doğuştan getirdiği kendini gerçekleştirme potansiyelinden yola çıkarak terapi sürecinde bireyin kendisine odaklanır. Bireyin kendini keşfedebilmesi hedeflenir. Bu çalışmada psikanalitik ve birey merkezli terapilerin insan doğasını ele alışları, kavramları, kişiliğe yaklaşımları ve terapide kullandıkları yöntemlerin karşılaştırması yapılarak her iki terapi yönteminin eksik ve güçlü yönleri ele alınacaktır. 

Abstract: Psychoanalytic therapy is a therapy method that was created on the based on the psychoanalytic theory established  by Sıgmund Freud in the 19th century. In this therapy method also known as psychoanalysis, it is aimed to bring the unconscious processes of the individual to the conscious level and interpret them and change in the individual. Person - centered therapy also known as humanistic therapy, focuses on the individual’s potential for self- realization. It is aimed that the individual can discover himself. In this study the deficiencies and strengths of both therapy methods will be discussed by comparing the psychoanalytic and individual- centered therapies approach to human nature their approach the personality and they use in therapy. 

Anahtar sözcükler: Psikanalitik terapi, insancıl terapi, insan doğası, kendini gerçekleştirme 

Keywords: Psychoanalytic therapy, humanistic therapy, human nature, self- realization

bottom of page