top of page

Oyuna Psikanalitik Bir Bakış: Psikanalitik Kuramcıların Oyuna Yönelik Görüşleri

Yazar / Author: Rabia Karabacak

Atıf için / Cite this: Karabacak, R. (2021). Oyuna psikanalitik bir bakış: Psikanalitik kuramcıların oyuna yönelik görüşleri. Psikoteori Dergisi, 2(2), 11-15.

Özet: Oyun, çocukların kendilerini en iyi şekilde ifade edebildikleri eğlenme ve öğrenme aracıdır. Oyun esnasında çocukları gözlemlemekse onları tanımanın en iyi yoludur. Çünkü oyunun çocuklara sunduğu özgür ortam, her gelişim alanına olduğu gibi, sosyal-duygusal gelişimlerine de katkı sağlar.  Çocuklar sosyal-duygusal yetkinlik kazandıklarında kendi duygularını tanımayı, yönetmeyi ve ifade edebilmeyi öğrenirler. Aynı zamanda başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurabilme, başkalarının duygularını anlayıp tepki verebilme ve empati kurabilme becerilerini geliştirirler. Tüm bunlardan yola çıkarak psikanalitik kuramın savunucuları da çocukları psikolojik anlamda iyileştirmenin yolunun oyundan geçtiğini öne sürmüşler ve oyuna duygusal boşalım yani katarsis gözüyle bakmışlardır. Psikanalitik kuramın öncüleri, oyunu kişilik gelişiminin bir aracı olarak görmüşler ve oyunun terapi gücüne dikkat çekmişlerdir. Onlara göre, çocukların oyun esnasında altta yatan travmaları ve bu travmaların yol açtığı duygular, oyun yoluyla gün yüzüne çıkar. Çocuklar yaşamlarındaki stresli durumları oyunlarına alırlar ve içinde bulundukları çatışmayı rahatlatmaya çalışırlar. Tüm bu gözlemler sonucu psikanalistler oyunun iyileştirici gücüne dikkat çekmiş ve oyun terapisini geliştirmişlerdir.  

Abstract: Play is a fun and learning tool where children can express themselves in the best way. Observing children during play is the best way to get to know them. Because the free environment that the game offers to children contributes to their social-emotional development, as it does to every developmental area. When children gain social-emotional competence, they learn to recognize, manage and express their own emotions. At the same time, they develop the skills to establish healthy relationships with others, to understand and respond to the feelings of others, and to empathize. Based on all of these, the advocates of psychoanalytic theory have also argued that the way to psychologically recover children is through play, and they look at play as emotional discharge, that is, catharsis. The pioneers of psychoanalytic theory saw play as a means of personality development and drew attention to the therapeutic power of play. According to them, the underlying traumas of children during play and the emotions caused by these traumas come to light through play. Children play the stressful situations in their lives and try to relieve the conflict they are in. As a result of all these observations, psychoanalysts drew attention to the healing power of play and developed play therapy.

Anahtar sözcükler: Oyun, psikanalizm, erken çocukluk dönemi, oyun teorisi, oyun terapisi

Keywords: Play, psychoanalysis, early childhood, play theory, play therapy

bottom of page