top of page

Psikolojide Matematik Metot

Yazar / Author: Emir H. Özel

Atıf için / Cite this: Özel, E. H. (2021). Psikolojide matematik metot. Psikoteori Dergisi, 2(2), 16-36.

Özet: Psikoloji bir bilim olarak kurgulandığından beri epistemolojik ve ontolojik problemlerle tarihsel bir kriz yaşamaktadır. Psikolojinin araştırma nesnesi ve metodolojisi üzerine geliştirilmiş birkaç düşünce bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Psikolojide matematik metodun kullanılabilmesine yönelik olarak Algoritmik Zihin Argümanı da bu çalışma kapsamında sunulmuştur. Çalışmanın sonucuna göre psikoloji diyalektik materyalist bir anlayışla kavranabilecek şekilde hermeneutik bir bilim olarak öznelik algısını incelemektedir. Bu çalışma en genel haliyle bir psikoloji felsefesi denemesidir.

Abstract: Since psychology was founded as a science, it has been experiencing a historical crisis with epistemological and ontological problems. Several ideas developed on the research object and methodology of psychology are discussed in this study. The Algorithmic Mind Argument for the use of the mathematical method in psychology is also presented within the scope of this study. According to the results of the study, psychology examines the perception of subjectivity as a hermeneutic science that can be comprehended with a dialectical materialist understanding. This study, in its most general form, is an essay on the philosophy of psychology.

Anahtar sözcükler: Yapay zeka, psikoloji felsefesi, diyalektik materyalizm, hermeneutik, öznelik, özne-nesne problemi, matematik felsefesi  

Keywords: Artificial intelligence, philosophy of psychology, dialectical materialism, hermeneutics, subjectivity, subject-object problem, philosophy of mathematic

bottom of page