top of page

Yaşlılıkta Retinal Değişim: Alzheimer ve Parkinson Hastalıkları Üzerine Görsel Algı Çalışması Önerisi

Yazar / Author: Buse Torun

Atıf için / Cite this: Torun, B. (2022). Yaşlılıkta retinal değişim: Alzheimer ve Parkinson hastalıkları üzerine görsel algı çalışması önerisi. Psikoteori Dergisi, 3(1), 2-11.

Özet: Alzheimer ve parkinson hastalıkları demansın birer türü olarak bilinmektedir. Bu hastalıklarda özellikle gangliyon hücre ölümü sebebiyle retinal değişimlere rastlanılmaktadır. Retinal değişimler Optik Koherans Tomografi (OKT) ile ölçülmektedir. Ancak alan yazınına bakıldığında bu ölçümlerin yeterli sayıldığı ve bu hastalıklar kapsamında görsel algı çalışmaları yapılmadığına rastlanılmıştır. Mevcut yazında alzheimer ve parkinson hastalıkları bağlamında görsel algı çalışma önerisi sunulmuştur.

Abstract: Alzheimer’s and parkinson’s diseases are known as types of dementia. In
these diseases, retinal changes are observed, especially due to ganglion cell death.
Retinal changes are measured with Optical Coherence Tomography (OCT), But when
we look at the literature, it has been found that these measurements are considered
sufficient and that visual perception studies are not performed within the scope of these
diseases. In the current literature, a visual perception study proposal was presented
in the context of alzheimer’s and parkinson’s diseases.

Anahtar sözcükler: Görsel Algı, Retinal Değişim, Alzheimer, Parkinson

Keywords: Visual Perception, Retinal Change, Alzheimer, Parkinson

bottom of page