top of page

Duygudurum Değişimlemesinin Otobiyografik Bellek Üzerine Etkisi

Yazar / Author: Aleyna Böyük

Atıf için / Cite this: Böyük, A. (2022). Duygudurum değişimlemesinin otobiyografik bellek üzerine etkisi. Psikoteori Dergisi, 3(1), 59-63.

Özet: Duygular olmadan insan yaşantısını değerlendirilemez. Çünkü duygular insana ve insan hayatına eşlik eder. Yaşantıdan etkilenir ve yaşanacakları de etkiler. Bu sebepten ötürü göz önünde bulundurulması gereken bir psikolojik bileşendir duygular. Aynı zamanda duygu, olayın algılanmasının ardından bedende ortaya çıkan belirli fizyolojik değişikliklerin yol açtığı durum olarak açıklanmıştır. Duyguların temel faktör olarak ele alınmasının sebebi davranış ve bilişte değişiklikler meydana getirmesi ve uyamsal fonksiyonları olmasıdır. Bu bağlamda mevcut araştırmada duygudurum değişimlemesi ve otobiyografik bellek etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Abstract: Human life cannot be evaluated without emotions. Because emotions accompany people and their lives. It is affected by life and it affects what will be lived. For this reason, emotions are a psychological component to consider. At the same time, emotion is explained as the situation caused by certain physiological changes that occur in the body after the perception of the event. The reason why emotions are considered as the main factor is that they cause changes in behavior and cognition and have adaptive functions. In this context, the effect of mood change and autobiographical memory was tried to be explained in the present study.

Anahtar sözcükler: Duygular, duygudurum, otobiyorafik bellek, çağrışım

Keywords: Emotions, mood, autobiographical memory, association

bottom of page