top of page

Psikolojik Bilginin Zeminine Eleştirel Bir Bakış:

Bir Başka Okuma

Yazar / Author: Prof. Dr. Sibel Arkonaç

Atıf için / Cite this: Arkonaç, S. (2022). Psikolojik Bilginin Zeminine Eleştirel Bir Bakış: Bir Başka Okuma. Psikoteori Dergisi, 3(2), 4-10.

Özet: Bu makalede bilgi, bilim, psikolojik bilgi ve psikolojik bilginin insan profiline eleştirel bir cepheden yaklaşılmıştır. Amacı psikolojinin bu bilgi ile ne yapmaya çalıştığına, bunu nasıl meşrulaştırdığına ışık tutacak sorgulamalara zemin sağlamaktır.

Abstract: In this article, psychological knowledge and the human profile of psychological knowledge has been critically approached. Its purpose is to provide a basis for inquiries that will shed light on what psychology is trying to do with this knowledge and how it legitimizes it.

Anahtar sözcükler: Bilimsel Düşünce, Psikolojik Bilgi, Ontoloji

Keywords: Scientific Thought, Psychological Knowledge, Ontology

bottom of page