top of page

Kastrasyon Tehdidi Karşısında Aşk

Yazar / Author: Adem R. Yalçınkaya

Atıf için / Cite this: Yalçınkaya, A. R. (2022). Kastrasyon Tehdidi Karşısında Aşk. Psikoteori Dergisi, 3(2), 11-19.

Özet: Bu makalede psikanaliz bağlamı içerisinde aşk konusunun incelenmesi amaçlanmıştır. Makalede öncelikle psikanalizin başlangıcında aşkın önemi üzerinde durulmuştur. Freud'un nesne seçimi ve Oedipus kompleksinin konu ile ilişkisi incelenmiştir. Daha sonrasında ise Lacan'ın transferans semineri üzerinden aşk konusunun incelenmesi amaçlanmıştır. Son olarak Kernberg'in üçgen kurma teorisi ile konu incelenmeye çalışılmıştır.

Abstract: In this article, it is aimed to examine the subject of love in the context
of psychoanalysis. The article primarily focuses on the importance of love at the
beginning of psychoanalysis. Freud’s object choice and the relationship of the Oedipus
complex to the subject are examined. Afterwards, it is aimed to examine the subject
of love through Lacan’s transference seminar. Finally, the subject has been tried to
be examined with Kernberg’s theory of triangulation.

Anahtar sözcükler: psikanaliz aşk, Oedipus kompleksi, Freudyen nesne seçimi, Kernberg'in teorisinde süperego, Lacanyen aşk

Keywords: psychoanalysis, love, Oedipus complex, Freudian object selection, superego in theory of Kernberg, Lacanian love

bottom of page