top of page

Zor Problem: Bilinç Kitabına Bir Giriş

Yazar / Author: Dr. Alp Eren Yüce

Atıf için / Cite this: Yüce, A. E. (2022). Zor Problem: Bilinç Kitabına Bir Giriş. Psikoteori Dergisi, 3(2), 38-44.

Özet: Zihin felsefesinin önemli tartışma konularından birisi olan bilinç fenomeni, dış dünyanın ve kendi varlığımızın farkına varılması sorununu kapsar. Nasıl olur da hareketini mekanik bir sistem olarak gerçekleştiren doğal süreçler, böyle bir farkındalık sistemi oluşturarak bilinç dediğimiz fenomeni ortaya çıkarmıştır. Bu soruya cevap arayan kitaplardan birisi Saffet Murat Tura’nın “Zor Problem: Bilinç” kitabıdır. Bu araştırmada bilinç kavramı natüralist şekilde beynin biyolojik süreçleri göz önünde bulundurularak açıklanmaya çalışılırken, zihin felsefesi tartışmasında yer alan farklı bakış açıları da araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Buna göre bilinç kavramı nörobiyolojik süreçler dâhilinde hisler, duygular, görme gibi farklı nörobilişsel becerilerin süreç içinde ortaya çıkardığı doğal bir homeostatik davranış olarak açıklanır.

Abstract: Consciousness is one of most prominent questions in the philosophy of mind and covers a problem related to awareness of the self and the external environment. How it possible is that nature which acts as a mechanistic system can create an awareness system like consciousness. Saffet Murat Tura’s “Hard Problem: Consciousness” is one of the research books about the subject. While, this research tries to explain consciousness with a naturalistic perspective which is based on neural processes of brain, It also includes different accounts existing in mind philosophy debates. Accordingly, consciousness is an act of output that depends on neurobiological processes occurring related to neurocognitive functions such as feelings, emotions, or vision.

Anahtar sözcükler: bilinç, zor problem: bilinç, Saffet Murat Tura, ontolojik özdeşlik

Keywords: consciousness, hard problem: consciousness, Saffet Murat Tura, ontological identity

bottom of page