top of page

Bilinçli İd

Yazar / Author: Mark Solms

Çeviren / Translator: Emir H. Özel

Atıf için / Cite this: Solms, M. (2022). Bilinçli İd. (Çev. E. H. Özel). Psikoteori Dergisi, 3(2), 50-70.

Özet: Vücudun iki yönü beyinde temsil edilir ve bu temsiller farklı şekillerde karşımıza çıkar. En önemli fark, vücudun iki yönü için beyin bölgelerinin bilinçteki farklı yönlerle ilişkili olmasıdır. Çok geniş bir şekilde konuşursak, otonom bedenden türetilen beyin sapı mekanizmaları duygusal bilinç ile ilişkilidir ve sensorimotor bedenden türetilen kortikal mekanizmalar bilişsel bilinç ile ilişkilidir. Dahası, üst beyin sapı özünde bilinçli iken korteks bilinçli değildir; bilincini beyin sapından alır. Bu gerçeklerin psikanalitik metapsikoloji için önemli etkileri vardır, çünkü üst beyin sapı (ve ilişkili limbik yapılar) Freud'un id’e atfettiği işlevleri yerine getirirken korteks (ve ilişkili ön beyin yapıları) onun egoya atfettiği işlevleri yerine getirir. Bu, id'in bilincin kaynağı olduğu ve egonun kendi içinde bilinçsiz olduğu anlamına gelir. Bu sonuçların temeli ve bazı çıkarımları burada bir başlangıç ​​şeklinde tartışılmaktadır.

Anahtar sözcükler: duygu, biliş, bilinçli, ego, id, bilinçdışı

bottom of page